Notice
Notice Announced Date 2023-01-24 01:47:40
Noitice Title ઓનલાઇન વ્યાખ્યાનમાં જોડાવા બાબત
Message વાર્ષિક આયોજન મુજબ ઓનલાઇન માર્ગદર્શન વ્યાખ્યાન શરૂ થયેલ છે, તો બધા જ વિદ્યાર્થીઓ અચૂક જોડાય. (